• ​​​​Remote IT-Support.
  • Data recovery na hardware defect.
  • Instellen van back-up zowel lokaal als in de cloud.
  • Website ontwerp + beheer en SEO optimalisatie.  
  • Installatie van randapparatuur. bv.: uitbreiden en beveiligen van u bekabeld of draadloos netwerk.
  • Bevestigen en instellen van multimedia apparatuur: Projectors, smart tv, geluidsystemen...
  • Installatie en configuratie van smart home systemen.
  • Opleidingen PC, Tablet, Smartphone, Smart-TV...
  • ​Herstellingen van klein elektro en witgoed.

Ben je op zoek naar een betrouwbare IT-partner? Wilt u de investeringskosten van u IT beperkt houden? Dan bent u bij MG-solutions aan het juiste adres!

Wij beschikken over een grote ervaring in de IT  en printing solutions sector. Daarnaast kunnen wij voor de private sector een zeer persoonlijke en aan u eigen tempo aangepaste opleiding voor o.a 60+ of mensen met een fysieke of mentale beperking.

Bent u een startende ondernemer en wenst u een domein en website op te starten, maar je weet niet hoe je hieraan kan beginnen. Wij kunnen dit van A tot Html voor u uitvoeren.

Graag staan wij u vrijblijvend te woord voor verdere info. 

Home webdesign remote IT support

ONZE DIENSTEN:

DRINGEND HULP NODIG ?​
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER !​

Recycle
MG-Solutions

De moderne informatica stoelt op inzichten die deels van lang voor het begin van onze jaartelling stammen. In India en Mesopotamië stond rond 1500 voor Christus de rekenkunde, de kennis over hoe systematisch berekeningen uit te voeren met optelling en vermenigvuldiging, al op een hoog niveau: veel inzichten die gewoonlijk aan de oude Grieken worden toeschreven waren al bekend, zoals de stelling van Pythagoras en het systematisch oplossen van vierkantsvergelijkingen. De Grieken beschouwden het redeneren zelf als een soort spel dat aan bepaalde regels beantwoordt, zoals het syllogisme of de wet van de uitgesloten derde. Een grote invloed was Aristoteles, die ook nadacht over hoe werkelijkheid en de concepten die we gebruiken om deze te beschrijven systematisch te beschrijven.Deze benadering en veel van de opgedane kennis raakten vergeten in Europa, maar ondergingen een renaissance vanaf de 10e eeuw in het Arabische rijk; een belangrijke bijdrage daarbij leverde de waarschijnlijk uit de buurt van het Aral-meer afkomstige Al-Chwarizmi, wiens leerboeken over het rekenen ook in Europa doordrongen en daarbij het rekenen met 0 en het idee van rekenen (algebra) als het uitvoeren van systematische procedures (algoritmen) introduceerden. De renaissance en verlichting in Europa gingen hierop door en brachten de wiskunde en logica heel veel verder. Daarbij kwam steeds duidelijker de vraag op de voorgrond in hoeverre rekenen en wiskundig redeneren te mechaniseren en automatiseren zijn. Rond 1840 beschreven wiskundigen als George Boole de basis van het logisch redeneren als wiskundige bewerkingen (Booleaanse algebra). Ook ontstonden er machines waarvan de werking mechanisch te configureren was, zoals het Jacquard-weefgetouw (vanaf 1790), de mechanische rekenmachines van Charles Babbage (tussen 1834-1870), en de machines voor gemechaniseerde volkstellingsverwerking van Herman Hollerith (1880).Begin 20e eeuw werd de wiskunde zozeer geformaliseerd dat vragen over de aard en betekenis van het wiskundige redeneren wiskundig konden worden geformuleerd en beantwoord. Kurt Gödel ontdekte (1930) dat je het logisch redeneren over rekenproblemen inderdaad als een vorm van mechanisch uitvoerbaar rekenen op kunt vatten, maar dat de consequentie is dat er dan onbeslisbare eigenschappen bestaan: eigenschappen van getallen, of andere wiskundig gedefinieerde objecten, waarvoor ondubbelzinnig gedefinieerd is of ze voor een bepaald object gelden of niet, maar waarvoor desondanks geen mechanische methode bestaat om gegeven een willekeurig object te bepalen of de eigenschap ervoor geldt of niet. Alan Turing introduceerde de Turingmachine (1936), een wiskundig model van een zo simpel mogelijke gegevensverwerkende machine, om dit nog duidelijker te maken en ook te laten zien dat het er daarbij in wezen niet toe doet of de machine werkt op getallen of op andersoortige gegevens.Deze twee ontwikkelingen samen, de praktische ontwikkeling van programmeerbare machines en de theoretische inzichten omtrent de mogelijkheden van zulke mechanische programmering, leidden uiteindelijk eind jaren 30 tot de eerste grote programmeerbare elektronische rekenmachines (digitale computers), met mensen als Konrad Zuse, Alan Turing en John von Neumann als pioniers. Zo werd het mechaniseren van het rekenen en redeneren langzamerhand praktische werkelijkheid.Oorspronkelijk was computer de Engelse benaming voor een persoon die voor haar beroep berekeningen uitvoerde, een taak die vaak door vrouwen werd uitgevoerd[5] Menselijke computers werden bijvoorbeeld ingezet om tabellen voor de scheepvaart en astronomie op te stellen. Van het grootste belang was correctheid: een fout in een tabel is nu eenmaal niet direct zichtbaar en kan voor de gebruiker van de tabel grote gevolgen hebben.In de jaren 50 werd de mechanische computer een commercieel product: verschillende firma's bouwden en verkochten computers, met IBM (begonnen als bouwer van de Hollerith-machines) als marktleider. In plaats van aan menselijke computers ontstond er behoefte aan programmeurs en andere deskundigen in het omgaan met de nieuwe mechanische computers; zij richtten een vakorganisatie op, de ACM, en maakten zich sterk voor algemene opleidingen van hoog academisch niveau, om mensen op te leiden die met grote deskundigheid en onafhankelijkheid de nieuwe machines tegemoet zouden kunnen treden. Voor deze nieuw op te richten opleidingen werden namen voorgesteld als computer science (Louis Fein, in Communications of the ACM, 1959) en (in Europa) informatica. Deze opleidingen zouden zich niet zozeer moeten richten op de computer als apparaat en hoe deze te construeren, maar op het programmeren ervan en het gebruik ervan bij de wiskundige modellering en analyse van problemen. Dit is nog steeds het geval.Wat de theorie betreft bestaat de informatica vooral uit wiskunde: deels het toepassen van al eerder bestaande wiskunde, en deels specifiek voor de informatica ontwikkelde gespecialiseerde wiskunde, de theoretische informatica. Belangrijke onderdelen daarvan zijn algoritmiek, datamodellering, formeletalentheorie, en veel meer. Het praktische werk in de informatica en de theorie gaan hand in hand.Vakgebieden[bewerken]De informatica bestaat zoals iedere andere wetenschap uit een grote verscheidenheid aan subdisciplines, waarvan de grenzen meestal zeer moeilijk te onderscheiden zijn. Iedere strikte indeling is dan ook vrij kunstmatig.De voornaamste zijn:Fundamentele informatica: betreft onder andere datastructuren, algoritmes, formele talen-, berekenbaarheids-, complexiteits- en grafentheorie.Informatie- en gegevensbeheer: rond databanken en datamining.Technisch-wetenschappelijk rekenen: betreft vakken als computergraphics, bio-informatica, wetenschappelijk programmeren en computeraritmetiek.Kunstmatige intelligentie: betreft onderwerpen als toegepaste logica, optimalisatietechnieken, neurale netwerken en kennisrepresentatie.Software engineering: omtrent softwareontwikkeling en zaken als softwaremetrieken, ICT-projectmanagement, formele specificatietechnieken, software-re-engineering en verificatie van programmacorrectheid.Computernetwerken en communicatiesystemenMens-computerinteractieComputerbeveiliging en cryptografieSoftwareconstructie of software-engineering wordt hoe langer hoe meer beschouwd als een aparte ingenieursdiscipline die geen onderdeel meer is van de informatica maar er uiteraard wel nauw aan verwant is. Dit is vergelijkbaar met elektrotechniek die ooit is afgesplitst van de natuurkunde. Op hoe langer hoe meer universiteiten wordt software engineering dan ook als een aparte opleiding ingericht, naast de bestaande informaticaopleiding.Toepassing[bewerken]In de meeste gevallen vereist toepassing ervan, naast de eigenlijk informatica-kennis, tevens kennis op het vlak van wiskunde, bedrijfskunde en software engineering.Echter, toepassing ervan in een bredere technisch-industriële context vereist bovendien vaak een vrij grote kennis op het vlak van elektrotechniek (zowel elektronica als communicatie), numerieke technieken, technische bedrijfskunde en soms zelfs natuurkunde, scheikunde en werktuigbouwkunde. Deze toepassing gebeurt dan vaak door ingenieurs en/of in samenwerking met ingenieurs.Als voorbeelden van dit laatste denken we bijvoorbeeld aan technische automatisering in fabrieken, telecommunicatie, cybernetica, simulering van scheikundige processen, automatische raketsturing, spraakherkenning, biometrie, optimalisering van bedrijfsprocessen etc.Vele informatici vinden echter ook werk in takken van het bedrijfsleven waar informatie moet worden verkregen uit een grote stapel data (zie datamining).Belangrijke informatici[bewerken][1rightarrow blue.svg]  Voor een meer uitgebreide lijst, zie lijst van informaticiEdsger Dijkstra, grote bijdragen bij gedistribueerde systemen en bij algoritmen, zie bijvoorbeeld het Dijkstra-algoritmeAlan Turing, bekend van onder andere de Turingmachine en de TuringtestBill Gates, de medeoprichter van MicrosoftKen Iverson, een programmeur bekend door onderzoek naar het gebruik van wiskundige notaties in programmeertalen en methodenTony Hoare, de bedenker van het sorteeralgoritme quicksort en HoarelogicaKen Thompson en Dennis Ritchie, de grondleggers van Unix (oorspronkelijk in assembler)Brian Kernighan en Dennis Ritchie ontwikkelden C dat de verdere ontwikkeling van Unix mogelijk maakteDave Cutler en Gordon Bell ontwikkelden VMS en VAX (het besturingssysteem en de hardware werden tezamen ontworpen)Niklaus Wirth ontwikkelde de programmeertalen Pascal en Modula-2Donald Knuth ontwikkelde TeXAndrew S. Tanenbaum, ontwikkelaar van Minix uitLinus Torvalds, bekend voor zijn werk aan de LinuxkernelTim Berners-Lee en Robert Cailliau, bedenkers en grondleggers van het wereldwijde web

Wij streven naar een duurzame toekomst, daarom worden onze facturen digitaal verzonden.

LIKE - SHARE - REVIEW 

Gaat u PC steeds trager werken?

Ongewenste mail of reclame?

Veel van deze problemen zijn regelmatig een gevolg van Malware of Adware die met of zonder u toestemming op de PC is geïnstalleerd.
Door enkele gerichte controles en proactieve toepassingen kunnen we de algemene werking van je PC sterk verbeteren.  

Contacteer ons voor meer info!